โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

การชำระเงิน การทำธุรกรรมทางการเงิน และการโอนเงินจากบัญชีผู้ชำระ

การชำระเงิน เพื่อให้ธุรกิจการค้าและการชำระราคาสินค้า สามารถดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงระบบการชำระเงินกำหนดว่า การชำระเงินต้องปฏิบัติตามหลักการ 3 ข้อต่อไปนี้ ได้แก่ การเงินและสินค้า โดยกล่าวคือ ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าตรงเวลาและผู้ซื้อต้องชำระเงินตามระเบียบ และต้องไม่ค้างชำระหรือปฏิเสธที่จะชำระเงินโดยไม่มีเหตุผล

การชำระเงิน

การรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายรับและจ่ายเงินจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบการชำระบัญชี ธนาคารต้องจัดระเบียบงานการชำระบัญชีจากผลประโยชน์โดยรวม และต้องไม่สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ธนาคารไม่ได้ทำให้ความก้าวหน้า ธนาคารให้บริการการชำระเงินสำหรับองค์กร เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนเงินจากบัญชีของผู้ชำระเงิน ไปยังบัญชีของผู้รับเงินเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเบิกเงินในนามของธนาคารได้ เมื่อองค์กรมอบหมายให้ธนาคารชำระเงิน องค์กรนั้นจะต้องมีเงินในบัญชีธนาคารเพียงพอ เมื่อองค์กรมอบหมายให้ธนาคารเรียกเก็บเงิน องค์กรนั้นจะต้องรอรับการชำระเงินก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

วิธีการชำระบัญชีมี 2 ประเภทของการชำระเงิน ได้แก่ การชำระเงินโดยตรงในรูปของเงินสด การโอนเงินชำระ โดยเงินจากบัญชีธนาคารผู้ชำระเงินที่กำหนดผู้รับเงินเข้าบัญชี จากการรับสกุลเงินทั้งหมด และการชำระเงินที่จัดการโดยธนาคาร การโอนบัญชีการชำระเงินมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นรูปแบบหลักของการชำระสกุลเงิน

ในการชำระด้วยเงินสดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่พร้อมๆ กัน การส่งมอบและการชำระเงินจะดำเนินการในเวลาเดียวกันและที่เดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจ่ายในมือข้างหนึ่งและส่งมอบในอีกทางหนึ่ง เพราะขั้นตอนค่อนข้างง่าย การโอนชำระจะแตกต่างไปจากนี้ การจัดส่งและการชำระเงินไม่สอดคล้องกัน เพราะมักจะถูกจัดส่งก่อนแล้วจึงชำระเงินผ่านธนาคาร

เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายไม่แสดงตัวพร้อมกัน เพราะมีธุรกรรมต่างๆ ซึ่งมีข้อกำหนดในการชำระต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดวิธี”การชำระเงิน”ที่หลากหลาย สำหรับการชำระราคาโอนและกำหนดระเบียบเกี่ยวกับเวลา สถานที่ เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน

วิธีการชำระเงินในการโอน รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการยอมรับ การเรียกเก็บเงินที่ได้รับมอบหมาย การโอนเงิน ตราสารเครดิต การชำระวงเงิน การเช็คโอน หนังสืออนุมัติการชำระเงิน ในงานบัญชีงานปิดบัญชีระหว่างปี และการจัดทำงบการเงิน เรียกอีกอย่างว่า การชำระบัญชีเช่น บัญชีปิดรายเดือนและบัญชีปิดรายไตรมาส แต่บัญชีปิดสิ้นปีจะเรียกว่า บัญชีสุดท้าย

การชำระบัญชีหรือที่เรียกว่า การชำระราคาสกุลเงินคือ พฤติกรรมของการรับสกุลเงิน และการชำระเงินระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่น ธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ การจัดหาแรงงาน และการจัดสรรทุนภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจสินค้าโภคภัณฑ์ การชำระเงินแบ่งออกเป็นการชำระเงิน การเรียกเก็บเงินโอนและการชำระเงินการถ่ายโอนตามวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน

การชำระด้วยเงินสดคือ การรับและชำระของทั้งสองฝ่ายโดยตรงด้วยเงินสด การโอนเงินคือ การชำระบิล เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้กับหนี้ การชำระโอนคือ การรับสกุลเงินและพฤติกรรมการชำระเงินของการโอนเงินจากบัญชีของหน่วยจ่าย เพื่อเข้าบัญชีหน่วยรับเงินผ่านธนาคาร

แนวความคิดในการชำระเงินหมายถึง การคำนวณและการจัดสรรของสมาชิกซื้อขายอัตรากำไรขาดทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ การส่งมอบการชำระเงินและเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับผลการทำธุรกรรม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของการแลกเปลี่ยน การชำระเงินของสมาชิกในการแลกเปลี่ยน มีความเกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า และผลการคำนวณจะถูกโอนไปยังลูกค้าบัญชีเงินประกัน

ระบบการชำระบัญชีมีการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพราะดำเนินการตามระบบอัตรากำไรขั้นต้นเป็นระบบทุกวัน เพราะไม่มีความรับผิดและระบบสำรองความเสี่ยง รวมถึงลำดับชั้นของตลาดในการปรับตัว การชำระราคาจะถูกจัดลำดับชั้น การแลกเปลี่ยนจะชำระให้กับสมาชิกเท่านั้น หน่วยงานที่ไม่ใช่สมาชิกและบุคคลจะชำระผ่านสมาชิกบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

การแลกเปลี่ยนข้อตกลงกับสมาชิก หลังจากการสิ้นสุดของแต่ละวันซื้อขายตลาดหลักทรัพย์จะตัดสินผลกำไร และขาดทุนของสมาชิกแต่ละคนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม อัตรากำไรขั้นต้นการทำธุรกรรมและกองทุนอื่นๆ ผลการคำนวณเป็นพื้นฐานสำหรับสมาชิกในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องและชำระเงินกับลูกค้า

สมาชิกสามารถรับตารางกำไรขาดทุนในวันปิดบัญชีของสมาชิก ตารางสัญญาซื้อขายวันของสมาชิก แบบฟอร์มสถานะวันเป็นสมาชิก แบบฟอร์มการชำระบัญชีกองทุนสมาชิก เพราะสมาชิกควรได้รับผลการชำระจากการแลกเปลี่ยนในเวลาที่เหมาะสมทุกวัน ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบให้ดีและรักษาไว้อย่างเหมาะสม

หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน ให้แจ้งการแลกเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเปิดวันถัดไป หากสมาชิกไม่คัดค้านข้อมูลข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสมาชิกได้อนุมัติความถูกต้องของข้อมูลการชำระบัญชีแล้ว หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น การแลกเปลี่ยนจะส่งข้อมูลการโอนเงินของสมาชิกไปยังธนาคารการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

การชำระบัญชีของลูกค้าโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า การชำระบัญชีของลูกค้าโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจะเหมือนกับการแลกเปลี่ยน โดยกล่าวคือ กำไรขาดทุน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ส่วนต่างของธุรกรรมและการชำระเงินอื่นๆ ของลูกค้าแต่ละราย จะถูกชำระหลังจากสิ้นสุดการทำธุรกรรมในแต่ละวันซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 เท่าของมาตรฐานค่าธรรมเนียม การทำธุรกรรมที่กำหนดโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทั่วไปส่วนต่างของธุรกรรมจะสูงกว่าอัตรากำไรของธุรกรรม ที่เรียกเก็บโดยการแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นต์ บริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าออกใบแจ้งยอดการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าหลังจากตลาดปิด

เมื่อยอดของลูกค้าต่ำกว่าระดับการซื้อขายที่กำหนด โดยการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหลังจากการชำระรายวันบริษัท นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจะแจ้งให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดตามวิธีที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากลูกค้าไม่สามารถเพิ่มยอดเงินได้ตรงเวลา บริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจะบังคับให้ใช้ของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยถูกบังคับปิดจนกว่ายอดจะคงสถานะที่เหลืออยู่ได้

พื้นฐานการชำระบัญชีการแลกเปลี่ยน การดำเนินการจัดการบัญชีที่แยกต่างหาก สำหรับหลักประกันฝากโดยสมาชิกเข้าพิเศษแลกเปลี่ยนของบัญชี สมาชิกแต่ละคนลงทะเบียนและคำนวณเงินฝากของสมาชิกแต่ละคน รวมถึงการถอนกำไรขาดทุน อัตรากำไรขั้นต้นการทำธุรกรรม รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ การบริหาร และความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการลงทุน