โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลักช้าง

หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 3 3 6 1
รวมชั้นอนุบาล 4 5 9 2
ป.1 2 2 4 1
ป.2 4 5 9 1
ป.3 5 6 11 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 5 4 9 1
รวมชั้นประถมศึกษา 27 25 52 6
ม.1 9 2 11 1
ม.2 0 0 0 0
ม.3 1 2 3 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 4 14 2
รวมทั้งหมด 41 34 75 10