โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

พระพุทธศาสนา ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในสามศาสนาหลักของโลก ซึ่งเรียกรวมกันว่า ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ศตวรรษที่5 ถึงศตวรรษที่6 ก่อนคริสต์ศักราชพระโคตมพุทธเจ้า ก่อตั้งขึ้นในอินเดียโบราณ ตั้งแต่นั้นมาก็มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเอเชียและทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของหลายประเทศ

ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ ผู้ก่อตั้งศากยมุนีได้เกิดในลุมพินีวันในปัจจุบันคือ เนปาล เจ้าชายของชนเผ่าศากยมุนี เกี่ยวกับปีที่เขาเกิดและตาย ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในศาสนาพุทธทางใต้ และทางภาคเหนือ

โดยทั่วไปเชื่อกันว่า เขาเกิดระหว่างศตวรรษที่5 ถึงศตวรรษที่6 ก่อนคริสต์ศักราช เมื่อเขายังเป็นวัยรุ่น เขารู้สึกว่า โลกไม่มีความแน่นอน เกี่ยวกับวิธีปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ในชีวิต เมื่ออายุ 29ปีได้บวชเป็นพระหลังจากบรรลุและกลายเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงส่งเสริมความจริงทางพุทธะ สู่สาธารณชน ในบริเวณตอนกลางของแม่น้ำคงคาในอินเดีย ได้รับผู้ศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดตั้งกลุ่มศาสนา และก่อตั้ง พุทธศาสนาในกุสินารานิพพาน

หลังจากที่พระพุทธศาสนาก่อตั้งขึ้น มีวิวัฒนาการสนใจหลายครั้งในอินเดียเรื่องพุทธศาสนาเทศน์จากพระพุทธเจ้า และสาวกของเขาโดยตรงเรียกว่า พื้นฐานพระพุทธศาสนา หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน สาวกของเขาก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนพื้นฐานของอริยสัจสี่ และอริยมรรครักษาแบบแผนแห่งชีวิตของเขาในชีวิตของนิกาย เนื่องจากพระพุทธเจ้า มีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับวัตถุ เมื่อเขามีชีวิตอยู่ สาวกของเขาจึงมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องนี้

ประมาณ 100ปี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็นสองสำนักใหญ่ๆ คือเถรวาทและมวลชนเรียกว่า โรงเรียนพื้นฐานสองแห่ง หลังจากผ่านไปกว่า 100ปี การแบ่งก็ดำเนินต่อไป แบ่งออกเป็น 18-20ส่วนเรียกว่าฝ่ายสาขา มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับลำดับอายุชื่อและภูมิภาคของการแบ่งกระทรวง ในเวลานั้น “พระพุทธศาสนา”ได้เผยแผ่จากเชิงเขาหิมาลัยทางตอนเหนือ ไปยังแม่น้ำกฤษณะทางตอนใต้

โดยทั่วไปเชื่อกันว่า ส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่แบ่งโดยเถรวาทโดยตรงคือ การกล่าวว่า ทุกสิ่งมีส่วนฝ่ายเถรวาท แสดงโดยการกล่าวทุกแผนก และแผนกมวลชน มีความแตกต่างกันมากในหลักคำสอน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองส่วน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระทรวงสาธารณะชนเชื่อว่า อดีตและอนาคต ไม่ใช่หน่วยงานที่แท้จริง หน่วยงานที่มีอยู่ถูกนำมาใช้ แต่สามารถใช้ในนามได้กล่าวคือ ความเป็นจริงทั้งหมดเกิดขึ้น ตายตามสาเหตุและเงื่อนไข

อดีตผ่านไปไม่มีนิติบุคคล และอนาคตก็ไม่เกิดขึ้น หากปราศจากแก่นสารเนื้อความ หน้าที่ของกฎหมายจะปรากฏในชั่วขณะเท่านั้นว่ากันว่า กระทรวงทั้งหมดอ้างว่า กฎหมายคือ ชั่วนิรันดร์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ทั้งสามชีวิตก็มีอยู่จริงเช่นกันนั่นคือ สิ่งที่เรียกว่า ร่างกฎหมายมีเสมอ และสามชั่วอายุคน ความเป็นจริงเรียกว่า กฎและทฤษฎีที่ว่างเปล่า ความรู้ของพระพุทธเจ้า กระทรวงสาธารณะเชื่อว่า พระศากยมุนีที่ประสูติและปรินิพพาน

ในโลกนี้เป็นร่างจริงร่างกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า เป็นผลมาจากการฝึกฝนสะสมมายาวนาน พระองค์มีอายุยืนยาวและมีอานุภาพไม่สิ้นสุดทุกคำที่ตรัส เป็นข้อความที่สุ่มเสียง หนึ่งกล่าวถึงธรรมะทั้งหมดว่า ทุกกระทรวงไม่ยอมรับว่า ศากยมุนีเป็นอวตารและคิดว่า พระพุทธวจนะไม่ใช่พระสูตรทั้งหมด หรือทั้งหมดกล่าวถึงธรรมะทั้งหมด ความรู้เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ พันธกิจเน้นถึงความเมตตาของพระโพธิสัตว์ ความเต็มใจที่จะเผยแผ่

สิ่งมีชีวิตทั้งหมด เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้ยินกล่าวว่า แม้ทุกกระทรวงจะรับรู้ว่า มีความแตกต่างระหว่างเสียง และการได้ยิน การตรัสรู้ กรรม ความสามารถของพระโพธิสัตว์ในการปฏิบัติ รากเหง้าและเส้นทางที่พวกเขาปฏิบัติ แต่เชื่อว่า พระพุทธเจ้า ได้มาจากการตรัสรู้ทางเสียง และการตรัสรู้ทางกรรมไม่มีความแตกต่างในการบรรเทาทุกข์ ก่อน และหลังปฏิทินเกรกอเรียน การบูชาสถูปเป็นที่นิยมในหมู่ชาวพุทธ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกของมหายานโพธิสัตว์

บางคนฝึกและเทศนาความคิด และการปฏิบัติแบบมหายานและพระสูตรอื่นๆเกิดมัธยมกะ พุทธศาสนาถูกผลักไสให้หินยาน ประมาณ 500ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน นิกายมหายานมธุปายาสได้ถือกำเนิดขึ้น นาคารชุนะผู้ก่อตั้ง ได้ตีความแนวคิดเรื่อง ความว่างเปล่า ทางสายกลางและความจริงสองประการ และเทวาสาวกของเขายังคงส่งเสริมหลักคำสอนของปติจูนา ทำให้สามารถพัฒนาพุทธศาสนานิกายมหายานต่อไปได้ มีภาวิเวก้าและพระพุทธรูปยามกล่าวว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมาเช่น การคิด แนวความคิดจากมุมที่แตกต่าง ชี้แจงไว้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ควรจะส่งไปยังโรงเรียน ในขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนานิกายหินยานกล่าวว่า ทุกอย่างมีพันธกิจกระทรวงเที่ยง ยังคงพัฒนาต่อไปประมาณ 900ปี

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ มะเร็งต่อมลูกหมาก วิธีรักษาและอาหารมีส่วนช่วยยับยั้งมะเร็ง