โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

พิธีมอบ ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการการศึกษาเพือการต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน

พิธีมอบ ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการการศึกษาเพือการต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

ของโรงเรียนวัดหลักช้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหลักช้าง โดยโรงเรียนวัดหลักช้างร่วมกับสถานีตำรวจภูธรช้างกลาง

พิธีมอบ

พิธีมอบ

พิธีมอบ

พิธีมอบ