โรงเรียนวัดหลักช้าง

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

093 6711755

hygiene ส่วนบุคคลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสุขภาพ

hygiene ส่วนบุคคลเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสุขภาพ การศึกษาและพัฒนาหลักการรักษา และเสริมสร้างสุขภาพโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านhygiene ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆ hygieneส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการป้องกันโรคเบื้องต้น และทุติยภูมิอย่างมีประสิทธิผล ในยุคของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมาพร้อมกับมลภาวะทางเคมีและทางกายภาพของสิ่งแวดล้อม

hygiene

ผลกระทบด้านลบของกระบวนการทำให้เป็นเมือง hygieneส่วนบุคคลกลายเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคอื่นๆที่พบบ่อยที่สุด ช่วยให้คุณจัดการกับการบีบตัว อาการของกล้ามเนื้อโทนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากอันตรายจากการทำงานต่างๆ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเสียหายอื่นๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสำคัญสาธารณะของhygieneส่วนบุคคลถูกกำหนด โดยข้อเท็จจริงที่ว่าการไม่ปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดในชีวิตประจำวันสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อื่น การสูบบุหรี่แบบพาสซีฟ การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อและหนอนพยาธิ การเสื่อมสภาพของคุณภาพอากาศของผู้อยู่อาศัย สถานที่ งานที่สำคัญที่สุดของhygieneส่วนบุคคลและสาธารณะ ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันโรคที่พบบ่อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดหาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับทุกคนและในทุกพื้นที่ นักวิจัยหลายคนกล่าวว่าวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การยึดมั่นในกฎเกณฑ์ประจำวันที่มีเหตุผล

โภชนาการ การทำงาน การพักผ่อนและการปฏิเสธนิสัยที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มอายุขัยของบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นักสรีรวิทยาที่โดดเด่น พาฟลอฟชี้ให้เห็นว่าอายุขัยของคนสมัยใหม่ควรมีอย่างน้อย 100 ปีและหากไม่ปฏิบัติตาม เนื่องมาจากทัศนคติที่ขาดความรับผิดชอบต่อร่างกายของเราในระดับสูง เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทนทานและในขณะเดียวกันก็รักษาประสิทธิภาพการทำงานสูง คุณจำเป็นต้องใส่ใจในสุขภาพของคุณ

เหตุนี้เราจึงไม่ควรเข้าใจถึงแนวโน้ม ที่จะฟังอาการบางอย่างอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ความสงสัยมากเกินไป แต่เป็นการป้องกันโรคด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้าน”hygiene”ส่วนบุคคล ปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ แรงงานและสุขภาพ ในช่วงชีวิต 1/3 ของเวลาทั้งหมดที่บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านแรงงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ภายใต้อิทธิพลของงานไม่มีความเสื่อมโทรมในสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องกำจัดหรือจำกัดปัจจัยการผลิต

ซึ่งไม่เอื้ออำนวยให้น้อยที่สุด ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร ปรับปรุงองค์กรของสถานที่ทำงาน ลดส่วนแบ่งของแรงงานทางกายภาพ ลดความเครียดทางจิตใจ ควรสังเกตว่าในสภาพปัจจุบันนายจ้างมีความสนใจ ในการปรับปรุงสภาพการทำงาน แต่มีการดำเนินการไม่ดี ในเวลาเดียวกัน ยังต้องแก้ไขงานอีกมากมาย เพื่อให้แรงงานเป็นปัจจัยด้านสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่พยาธิวิทยา สติและสุขภาพ สติซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ กระตุ้นให้เขาใส่ใจเรื่องสุขภาพ

ในเรื่องนี้การดูแลสุขภาพสำหรับคน ส่วนใหญ่ควรเป็นอันดับแรก อันที่จริงประชากรส่วนใหญ่ไม่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ทัศนคติต่อสุขภาพของตนเองได้รับผลกระทบ จากจิตสำนึกในระดับต่ำในหมู่นักดื่มที่ทำลายสุขภาพอย่างแท้จริง กลุ่มยีนของลูกหลาน ในบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระบบการปกครองและใบสั่งยาของแพทย์ ในผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ข้อมูลและสุขภาพข้อมูลอาจมีผล 2 เท่าต่อสุขภาพของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนั้นเป็นไปในเชิงบวก

ส่งเสริมสุขภาพหรือเชิงลบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นแหล่งข้อมูลเชิงบวก ส่งเสริมพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ ให้คำแนะนำในการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รวบรวมข้อมูลปัจจัยเสี่ยง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ครูและสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลเชิงบวก ข้อมูลจะต้องเชื่อถือได้และทันท่วงที แต่บางส่วนก็เผยแพร่ข้อมูลเชิงลบที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หลอก เป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่

รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆมีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ เนื่องจากจำนวนผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ประชากรของเราได้รับข้อมูลไม่ดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สาเหตุหลักของความตระหนักต่ำ คือการขาดวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วรรณกรรมทางการแพทย์ส่วนใหญ่อุทิศให้กับการรักษา ไม่ใช่การป้องกันโรคมีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้ป่วย ไม่ใช่ผู้ที่มีสุขภาพดี อายุและสุขภาพ สุขภาพต้องได้รับการปกป้องตั้งแต่อายุยังน้อย ประการแรก เด็กส่วนใหญ่ยังแข็งแรงอยู่

บางคนมีสัญญาณการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่กำจัดได้ ประการที่สอง วัยเด็กและวัยรุ่นมีลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยาและจิตฟิสิกส์หลายประการ โดยมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ของการทำงานหลายอย่าง และความไวต่อปัจจัยแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น ดังนั้น ตั้งแต่วัยเด็กจำเป็นต้องสอนให้เด็กมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างมีการพึ่งพาอายุและสถานะของสุขภาพของมนุษย์อยู่บ้าง ซึ่งเป็นลักษณะความจริงที่ว่าเมื่ออายุมากขึ้น

สุขภาพก็ค่อยๆเสื่อมลง โภชนาการและสุขภาพ อาหารควรให้พลังงาน สารอาหาร วิตามินและธาตุที่เพียงพอแก่ร่างกาย โภชนาการไม่ควรมากเกินไปซึ่งส่วนเกินจะถูกเก็บไว้สำรอง โภชนาการไม่ควรไม่เพียงพอ มิฉะนั้นสุขภาพความคิดความสามารถในการทำงานจะลดลงภูมิคุ้มกันจะลดลง ดังนั้น การมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของโภชนาการ เมื่อประเมินบทบาทของโภชนาการ ในการมีอายุยืนยาวของมนุษย์

ควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ของบทบาทของสารอาหารในการมีอายุยืนยาว เช่นเดียวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ กับปัจจัยทางพันธุกรรมของการมีอายุยืนยาว ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สำคัญของประชากร การมีส่วนร่วมของโภชนาการในการก่อตัวของภูมิหลัง การปรับตัวที่กำหนดสถานะของสุขภาพ ส่วนแบ่งของการมีอายุยืนยาวเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆ การประเมินโภชนาการเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว ของร่างกายให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมและสุขภาพ ระดับวัฒนธรรมของประชากรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพ ยิ่งต่ำเท่าไหร่โอกาสในการเกิดโรคก็จะสูงขึ้น องค์ประกอบของวัฒนธรรมต่อไปนี้มีความสำคัญโดยตรง และสำคัญที่สุดต่อสุขภาพ วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการดำรงชีวิต เช่น การบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยในสภาพที่เหมาะสม วัฒนธรรมการพักผ่อน นันทนาการ วัฒนธรรมที่ถูกhygieneทางการแพทย์ หากสังเกตองค์ประกอบของวัฒนธรรมเหล่านี้ ระดับของสุขภาพก็จะสูงขึ้น

สภาพที่อยู่อาศัยและสุขภาพ 2/3 ของเวลาที่บุคคลใช้นอกการผลิต กล่าวคือที่บ้านในขณะที่อยู่ในที่อยู่อาศัยและในธรรมชาติ ดังนั้น ความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของที่อยู่อาศัย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูความสามารถในการทำงาน หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน เพื่อรักษาสุขภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อยกระดับวัฒนธรรมและการศึกษา ในขณะเดียวกันปัญหาที่อยู่อาศัยก็รุนแรงมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นทั้งในที่อยู่อาศัยที่ขาดแคลนจำนวนมาก

ในระดับต่ำของสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกสบาย สถานการณ์เลวร้ายลงจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ อันเป็นผลมาจากการจัดหาที่อยู่อาศัยสาธารณะฟรี และการก่อสร้างด้วยค่าใช้จ่ายในการออมส่วนบุคคลนั้น พัฒนาได้ไม่ดีอย่างยิ่งเนื่องจากขาดแคลน ดังนั้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้และเหตุผลอื่นๆ ประชากรส่วนใหญ่จึงอาศัยอยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยที่ย่ำแย่ พักผ่อนและสุขภาพ แน่นอนเพื่อที่จะรักษาและปรับปรุงสุขภาพ บุคคลนั้นต้องการการพักผ่อน

การพักผ่อนเป็นสภาวะของการพักผ่อน หรือกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้า และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงาน เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการพักผ่อนที่ดี คือการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการเติบโตของจำนวนโรงละครพิพิธภัณฑ์ห้องนิทรรศการ การพัฒนาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงการขยายเครือข่ายห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรมสวนสาธารณะโรงพยาบาล สถาบัน วัฒนธรรมทางกายภาพและสุขภาพ การขาดการออกกำลังกาย การไม่ออกกำลังกาย

ข้อเสียของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยของเรา ข้อบกพร่องนี้รู้สึกได้ในที่ทำงาน ที่บ้านและในชีวิตประจำวัน การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากแสดงให้เห็นว่าสุขภาพ อายุยืนยาวและความสามารถในการทำงานที่สูงนั้นเป็นไปไม่ได้ หากไม่มีระบบการเคลื่อนไหวแบบแอคทีฟ สิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับบุคคลคือการเคลื่อนไหว พาฟลอฟการเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานของชีวิต ระบบพลศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศของเราวัฒนธรรมทางกายภาพ และการกีฬาจัดขึ้นในค่ายสุขภาพโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันการแพทย์

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ พิษ จากสารเคมีเจือปนในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้วัสดุที่สัมผัสกับอาหาร